OBCHODNÍ PODMÍNKY

Martin Jelínek / KS Electronic

I. VYMEZENÍ POJMŮ

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – dále jen „Obchodní podmínky“

Upravují vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem při sjednávání a realizaci zakázky.

 

2. DODAVATEL

Ing. Martin Jelínek se sídlem Nepolisy 89, 503 63 Nepolisy, identifikační číslo: 87530023, Zapsán: živn. rejstříku MÚ Nový Bydžov

3. ZÁKAZNÍK, ODBĚRATEL, PLÁTCE (dále jen „zákazník“)

Každý, kdo nás osloví s požadavkem osobně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického formuláře na našich www stránkách a objedná požadovanou službu.

 

4. SMLUVNÍ STRANY

Je ten, kdo objedná požadovanou službu a následně je jeho objednávka potvrzená.

 

5. CENOVÁ NABÍDKA

Je sestavena na základě rozpočtu prací a materiálu, ale i jiných nákladů, potřebných na provedení předmětu objednávky. Tato cena je orientační. Nemusí být konečná, pokud vzniknou vícenáklady.

 

6. ZÁLOHA

Je platba předem na práce, materiál nebo jiné náklady spojené s realizací předmětu Objednávky popř. na rezervaci termínu realizace.

 

7. ZOOU

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

8. DROBNÉ PRÁCE

Za drobné práce, jsou považované práce menšího rozsahu. Např. opravy. Zda se jedná o drobné práce, určí dodavatel. Drobné práce lze objednat pomocí SMS, e-mailu, nebo www formuláře.

 

9. ZAKÁZKA

Jsou již započaté nebo dokončené práce, na základě Objednávky. Ta může být provedena pomocí telefonu, e-mailu nebo www formuláře.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní upravují základní práva a povinnosti Smluvních stran.

2. Právní vztahy neupravené v těchto Obchodních podmínkách se řídí právním řádem České republiky.

III. OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

1. Před objednáním služby musí Zákazník nejprve souhlasit se zpracováním osobních údajů.

2. Objednávka nabízených služeb může být realizována, pouze pokud je potvrzena ze strany Dodavatele. Potvrzení „drobných prací“ provede Dodavatel pomocí SMS. Na práce většího rozsahu je vždy vytvořena Cenová nabídka. Souhlas Zákazníka s Cenovou nabídkou má povahu Objednávky a je provedený pomocí telefonu, e-mailu nebo www formuláře. Souhlas Zákazníka s Cenovou nabídkou je vždy potvrzen e-mailem.

3. Pomocí SMS zprávy je možné objednat pouze „drobné práce“, viz. čl. I. ,odst. 8. SMS musí mít tento formát např.: „Objednávám zapojení varné desky v domluvený den a čas, jméno a příjmení objednatele, adresa realizace.“

4. Pomocí e-mailu je možné objednat práce většího rozsahu. Před zasláním cenové nabídky může Dodavatel požadovat obhlídku místa realizace. Dodavatel Zákazníkovi zašle cenovou nabídku. Cenovou nabídku musí Zákazník potvrdit podle instruktáže v e-mailu s cenovou nabídkou. “

5. Pomocí dostupných www formulářů je také možné objednat nabízené služby – práce. Před zasláním cenové nabídky může Dodavatel požadovat zpoplatněnou obhlídku místa realizace. Po vyplnění a odeslání formuláře obdrží Zákazník potvrzení na uvedený e-mail. Dodavatel následně zašle Zákazníkovi Cenovou nabídku. Cenovou nabídku musí Zákazník potvrdit podle instruktáže v e-mailu s Cenovou nabídkou. “

IV. CENY

1. Ceny za práce a služby jsou uvedeny v ceníku, a jsou platné ode dne vydání ceníku.

2. Cena za službu vždy obsahuje částku výjezdu popř. částku za následující hodiny. Dalšími položkami jsou příplatky za práci mimo provozní dobu, za výjezd mimo okresu Hradec Králové. V případě stížených pracovních podmínek je možné účtovat příplatek za stížené podmínky.

– výjezd „V“ je základní položka, cesta k zákazníkovi vč. všech režijních poplatků + 1.hodina práce

– následující hodiny „NH“ jsou hodiny nad rámec 1.hodiny, resp.výjezdu

– příplatek se účtuje k výjezdu popř. následujícím hodinám

– stížené podmínky jsou nestandardní podmínky stěžující pracovní výkon

 

3. Úhrada konečné částky je realizována vždy po dokončení prací. Úhrada je vždy v hotovosti na základě vyúčtování a daňových dokladů.

4. Pokud Dodavatel po příjezdu na místo realizace zjistí, že z technických nebo jiných důvodů, které nebyly zaviněné Dodavatelem, nejsou možné objednané práce provést, má Dodavatel právo vyúčtovat Zákazníkovi kompenzaci za zmařený čas a cestu, tj. základní položku objednané služby, tzn.“V“ výjezd.

V. PRÁVA A POVINNOSTI

1. Dodavatel je povinen provádět práce pouze v souladu s příslušnými platnými normami.

2. Dodavatel má právo účtovat vícepráce vč. materiálu, pokud vzniknou. Vždy je však povinen informovat Zákazníka, že vícenáklady vznikly.

3. V případě, že k provedení zakázky musí Dodavatel provést zásahy do stropní nebo jiné konstrukce, např. stropního podhledu, není povinen toto místo uvést do původního stavu. Pokud je nutné provést zásahy do konstrukcí, které vyžadují povolení statika nebo majitele, veškeré náležitosti, k povolení těchto prací a práce jako takové je povinen zajistit Zákazník.

4. Zákazník má právo na bezvadný stav zařízení dodané Dodavatelem. V případě, že vznikne na dodaném zařízení vada, má Zákazník právo nám zaslat Reklamační protokol. Dokončená zakázka však musí být plně uhrazena. Nedokončené zakázka musí být uhrazená do stavu, v jakém se v dané situaci nachází.

5. Zákazník je povinen ve všech formulářích a dokladech k zakázce uvádět pravdivé údaje. Dále je povinen zajistit dostatečný prostor k realizaci zakázky, nabídnout neodkladnou součinnost při realizaci zakázky i při řešení technických překážek. Je povinen také zajistit parkování před objektem, kde se bude zakázka realizovat.

VI. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

1. Dodavatel může odstoupit od Objednávky v případě, že Zákazník nedodrží – nesplní podmínky těchto Obchodních podmínek, popř.jiné písemně sjednané podmínky.

2. Zákazník může odstoupit od Objednávky v případě, že Dodavatel nedodrží – nesplní podmínky těchto Obchodních podmínek, popř.jiné písemně sjednané podmínky.

3. Odstoupit od objednávky může Dodavatel i Zákazník a to pouze písemně nebo e-mailem.

4. V případě, že Zákazník odstoupí od SMS objednávky 24 a méně hodin před realizací nebo nebude v objednaném čase k zastižení na adrese uvedené v SMS objednávce, bude Zákazníkovi vyúčtován zmařený čas a náklady spojené s realizací zakázky ve výši 1.000,-Kč.

5. V případě, že Zákazník odstoupí od objednávky 48 a méně hodin před realizací, nebude vratná záloha na realizaci zakázky Zákazníkovi vrácena. Záloha na realizaci bude použita jako náhrada za ušlý zisk a náklady spojené s přípravou realizace zakázky.

6. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodařívyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimossoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 44 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz.

VII. ZÁRUKA, REKLAMACE

1. Dodavatel poskytuje záruku na provedené práce dle platného Občanského zákoníku. Na dodaný materiál a náhradní díly poskytujeme záruku dle záručních podmínek výrobce.

2. V případě, že dodaná práce, materiál nebo náhradní díl vykazuje nedostatky, popř. vady, zašlete nám vyplněný Reklamační list poštou nebo e-mailem nebo pomocí www formuláře (DOPORUČENO).

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Změna, neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto Obchodních podmínek nemá vliv na platnost nebo účinnost zbývajících ustanovení těchto Obchodních podmínek, či platnost a účinnost těchto Obchodních podmínek jako celku.

2. Dodavatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit či doplňovat.

3. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich vydání, tedy ke dni 11.05.2019.

Všeobecné obchodní podmínky byly aktualizované 11.5.2019